تحقیق مقاله برنامه ریزی حسابرسی

مشخص نشده
مشخص نشده
17
word
123 KB
3463
قیمت: ۲,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله برنامه ریزی حسابرسی

  برنامه ریزی حسابرسی :

  1- کسب شناخت

  2- ثبت سیستم

  برای ثبت سیستم می توان از روش نوشتاری یا فلوچارت استفاده نمود .

  3- ارزیابی سیستم : ابزار ارزیابی یک سیستم کنترل داخلی را پرسشنامه سیستم کنترل داخلی گوئیم . اگر نتیجه ارزیابی سیستم این باشد که سیستم قوی است اقدام به رسیدگی و اطمینان از اجرا می کنیم .

  پرسشنامه

  بله

  خیر

  آیا کنترل جایگزین وجود دارد ؟

  بله

  خیر

  1- آیا حواله انبار با شماره سریال بایگانی می شود ؟

   

   

  *

   

   

  *

   

  4- رسیدگی و اطمینان از اجرا

  5- نتیجه گیری : خلاصه مربوط به عملیات قسمت برنامه رسیدگی (سیستمی) به شرح زیر است :

  کسب شناخت ، ثبت سیستم ، ارزیابی سیستم ، رسیدگی و اطمینان از اجرا ، نتیجه گیری .

  چنانچه سیستم قوی ارزیابی شده باشد ، دو حالت ایجاد خواهد شد :

  الف) سیستم قوی هم اجرا می شود . ب ) سیستم قوی اجرا نمی شود.

  چنانچه سیستم قوی اجرا شود معنای آن اینست که ساختار کنترل داخلی قوی بوده ، بنابراین می توان به آن اتکا کرد و دامنه آزمون های محتوا را محدود طراحی کرد. چنانچه سیستم ضعیف ارزیابی شود یا سیستم قوی ارزیابی شود ولی در عمل اجرا نشود ، نتیجه آن اینست که دامنه آزمون های محتوا وسیع طراحی شود.

  الف) قسمت سیستمی :

  کسب شناخت کافی از سیستم کنترل داخلی

  برآورد خطر کنترل و طراحی آزمون های اضافی

  اجرای آزمون های اضافی

  برآورد مجدد خطر کنترل

  ب) قسمت آزمون محتوا :

  1- نوشتاری

  2- فلوچارت (رسم نمودار)

  در قسمت آزمون محتوا بدنبال اثبات مانده ها خواهیم بود.

  منظور از اثبات مانده ها :

  1- اثبات وجود             2- اثبات مالکیت

  3- اثبات تمامیت          4- اثبات ارزش           5- افشاء

  اعم موارد قابل رسیدگی در صورتهای مالی :

  1- نقد و بانک                                    2- حسابها و اسناد دریافتنی

  3- موجودی کالا                               4- اموال و ماشین آلات و تجهیزات

  5- حسابها و اسناد پرداختنی              6- حقوق صاحبان سهام

  1- برنامه رسیدگی به نقد و بانک :

  الف ) قسمت سیستمی 

  1- کسب شناخت کافی از سیستم کنترل داخلی

  2- برآورد خطر کنترل و طراحی آزمون های اضافی

  3- اجرای آزمون های اضافی

  4- برآورد مجدد خطر کنترل

  ب ) آزمون های محتوی (رسیدگی محتوایی) : بعد از آنکه حسابرسی ضمنی انجام شد بایستی پرونده حسابرسی ضمنی مطالعه شود و با توجه به نقاط ضعف و قدرت سیستم آزمون محتوا طراحی می شود.

  موارد قابل توجه در رسیدگی به حساب نقد و بانک :

  کنترل مانده تراز آزمایشی با دفاتر (جمع گیری)

  صورت مغایرت بانکی تهیه شده توسط شرکت چک شود.

  شمارش و مشاهده موجودی نزد صندوق

  ارسال تأییدیه جهت بانکها

  موجودی ارزی نزد صندوق بنحو صحیح تسعیر شود.

  سود و زیان ناشی از تسعیر شناسایی شده باشد.

  آزمون Cut off

  تضمین از تنخواه دارها مشاهده شود

   

   

   

  2- برنامه رسیدگی به حسابها و اسناد دریافتنی :

  الف) قسمت سیستمی :

  1- کسب شناخت کافی از سیستم کنترل داخلی

  2- برآورد خطر کنترل و طراحی آزمون های اضافی

  3- اجرای آزمون های اضافی

  4- برآورد مجدد خطر کنترل

  1- کنترل مانده تراز با دفاتر

  2- اجرای آزمون سندرسی و ردیابی در خصوص بخشی از معاملات

  3- ارسال تأییدیه (وجود – مالکیت – ارزش را اثبات می کند)

  4- مشاهده عینی اسناد دریافتنی

  5- بررسی کفایت ذخیره م م

  6- اجرای آزمون Cut off

  7- چنانچه اسناد دریافتنی توأم با بهره بوده است ، نسبت به شناسایی مهره تحقق نیافته بررسی لازم انجام شود.        درآمد بهره دریافتنی         //

                                                                         درآمد               //

  پیگیری در سال مالی بعد . (همیشه در مورد ح/پ و ح/د پیگیری در سال بعد لازم است . مثلاً در مورد ح/د اگر در سال بعد معلوم شد که دریافت نمی شود برای آن در صورتها ذخیره در نظر بگیریم.)

   

  حسابهای موجودی کالا :

  منظور از موجودی کالا و مواد مجموع مواد خام ، کار در جریان ساخت و محصول ساخته شده می باشد .

  نکات حسابداری :

  قاعده اقل بهای تمام شده یا بازار L.C.M

  خریدهای خارجی

  سیستم های مورد استفاده

  انبارگردانی

  قاعده L.C.M

  بر طبق این قاعده چنانچه قیمت بازار موجودی مواد و کالا از قیمت تمام شده کمتر باشد ، بایستی قیمت تمام شده کاهش ارزش یابد.

  در راستای رعایت میثاق محافظه کاری بایستی کاهش ارزش اعمال شود . ارزش متعارف جهت کاهش ارزش زمانی مبنا خواهد بود که این ارزش بین حد بالا و پائین قرار گیرد .

  2- خریدهای خارجی

  معمولاً بخش عمده ای از خرید مواد اولیه بصورت خرید خارجی است که این خرید می تواند بصورت فانیانس ، ریفانیانس یا یوزانس باشد . مطلب مهمی که در رابطه با خرید خارجی مطرح است اینست که خریدهای خارجی در پایان سال مالی به نرخ تاریخ ترازنامه تسعیر شود.

   

  3- سیستمهای مورد استفاده جهت ثبت و ضبط کالا یا دائمی است یا ادواری

  جریانها (روش ها) ی اندازه گیری موجودی کالا FIFO – LIFO – AVE – NIFO

  4- انبارگردانی : در سیستم ادواری جهت اندازه گیری و تعیین ارزش موجودی کالای آخر دوره انجام انبارگردانی الزامی است . در سیستم دائمی انبارگردانی انجام می‌شود منتهی با این هدف که کسر و اضافات موجودی کالا مشخص شود.

  طراحی برنامه در حسابرسی :

  الف) قسمت سیستمی :

  1-کسب شناخت کافی از سیستم کنترل داخلی

  2- برآورد خطر کنترل و طراحی آزمون های اضافی

  3- اجرای آزمون های اضافی

  4- برآورد مجدد خطر کنترل

  ب ) قسمت محتوا

  1- کنترل جمع و با مانده دفاتر انجام شود.

  2- انجام آزمون مقطع گیری زمانی Cutt off

  3- لیست شمارش از شرکت اخذ و کنترل گردد.

  4- در انبار گردانی نظارت اعمال شود. (اجرا – تهیه – کنترل) با حسابداری نیست بلکه فقط نظارت وظیفه حسابرس است .

  5- سندرسی و ردیابی انجام شود .

  6- در خصوص تعدادی از کالاها ارزشیابی بررسی شود.(FIFo،LiFo،AVE)

  7- کفایت ذخیره کاهش ارزش مورد بررسی قرار گیرد (عمدتاً ذخیره زیادتر یا کمتر گرفته                شده است)

  8- کسر و اضافات مشخص شده و دقیقاً ارزشگذاری شود

  9- تسعیر ارز برای خریدهای خارجی کنترل شود

  10- موجودی کالای امانی ما نزد دیگران و برعکس کنترل شود

  11- کالای بین راهی با توجه به شرایز انتقال مالکیت کنترل شود

  انبارگردانی

  مشخصات

  شمارش 1

   

  شمارش2

   

  شمارش3

   

  معمولاً پایان سال مالی انبارگردانی انجام می شود برنامه انبار گردانی توسط شرکت تهیه شده و یک نسخه آن در اختیار حسابرس قرار می گیرد . در تاریخهای معین انجام و حسابرس صرفاً نظارت بر آن را برعهده خواهد داشت. برای اجرای انبارگردانی از برگه هایی بنام Tag استفاده می شود. این برگه دارای 4 قسمت است. قسمت اول مربوط به مشخصات و سه قسمت بعدی مربوط به شمارش است. ابتدا شمارش 1 انجام شده و نتیجه این شمارش با دفاتر چک شده ، چنانچه با دفاتر تطبیق داشت ، شمارش دوم در خصوص آن انجام نخواهد شد و چنانچه شمارش با دفاتر مغایر باشد شمارش 2 و بهمین ترتیب شمارش 3 انجام خواهد شد. شمارش 3 مبنای محاسبه کسر و اضافات خواهد بود.

  نکته :

  حتماً حسابرس به این نکته توجه داشته باشد که باز و بسته شدن درب نبار با حضور حسابرس باشد .

   

   

  حسابرسی اموال ، ماشین آلات و تجهیزات :

   

  نکات حسابداری :

  1- محاسبه قیمت تمام شده (مجموع مبالغ پرداختی بابت تحصیل دارایی تا زمان بهره برداری)

  2- محاسبه ارزش دفتری (استهلاک) : موضوع ماده 151 قانون مالیتهای مستقیم

  3- مخارج جاری ، مخارج سرمایه ای .  

  هزینه     //                               دارایی     //

                                     بانک     //                              بانک    //

  مخارج سرمایه ای مخارجی است که : 1- یا عمر را بالا ببرد و یا 2- کارایی را افزایش دهد (کیفیت و کمیت) و یا 3- باعث کاهش قیمت تمام شده شود (باعث کاهش هزینه های عملیاتی شود).  (بهبود-گسترش-الحاق)  هزینه سرمایه است.

  مخارج جاری : هزینه ای است که باعث می شود دارایی در شرایط قابل استفاده           قرار گیرد.

  FASB34 : در خصوص ساخت دارایی رهنمود زیر را بیان می کند : هزینه بهره را      می توان سرمایه ای تلقی کرد به شرط آنکه دارای شرایط زیر باشد :

  مخارج بهره تحقیق یافته

  وقفه ای در فرآیند ساخت ایجاد نشده باشد

  کفایت مورد نظر جهت اجرای آزمون محتوا در خصوص رسیدگی به دارایی ثابت :

  لیست دریافتی از شرکت کنترل جمع شود

  لیست استهلاک کنترل محاسبات شود

  بهای تمام شده دارایی های ثابت کنترل شود

  چنانچه مخارج سرمایه ای انجام شده ، آیا ماهیت سرمایه ای دارد ؟ کنترل شود.

  مشاهده عینی انجام شود

  مشاهده اسناد مالکیت انجام شود

  فروش دارایی های ثابت مورد کنترل ، سود و زیان حاصله شناسایی شود

  ساخت دارایی در شرکت چنانچه وجود داشته باشد مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد (FASB34)

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله برنامه ریزی حسابرسی

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

, , , , , , ,
, , , , , , ,
, , , , , , ,
, , , , , , ,
تحقیق در مورد برنامه ریزی حسابرسی, تحقیق در مورد حسابرس, تحقیق در مورد حسابرسی, تحقیق در مورد سیستم کنترل داخلی, مقاله در مورد برنامه ریزی حسابرسی, مقاله در مورد حسابرس, مقاله در مورد حسابرسی, مقاله در مورد سیستم کنترل داخلی, تحقیق دانشجویی درباره برنامه ریزی حسابرسی, تحقیق دانشجویی درباره حسابرس, تحقیق دانشجویی درباره حسابرسی, تحقیق دانشجویی درباره سیستم کنترل داخلی, مقاله دانشجویی درباره برنامه ریزی حسابرسی, مقاله دانشجویی درباره حسابرس, مقاله دانشجویی درباره حسابرسی, مقاله دانشجویی درباره سیستم کنترل داخلی, تحقیقات دانش آموزی در مورد برنامه ریزی حسابرسی, تحقیقات دانش آموزی در مورد حسابرس, تحقیقات دانش آموزی در مورد حسابرسی, تحقیقات دانش آموزی در مورد سیستم کنترل داخلی, مقالات دانش آموزی در مورد برنامه ریزی حسابرسی, مقالات دانش آموزی در مورد حسابرس, مقالات دانش آموزی در مورد حسابرسی, مقالات دانش آموزی در مورد سیستم کنترل داخلی

دریافت لینک دانلود به صورت خودکار بلافاصله پس از پرداخت

امکان پرداخت آنلاین از طریق کلیه کارت های عضو شتاب

ثبت سفارش
تعداد
عنوان